Image

ความรู้จากการอบรมของ สรพ.

เอกสาร Download ทุกหลักสูตร

 

1.1 2PSafety goal     
            -  เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศไทย พ.ศ. 2561
            -  เป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ. 2561
    1.2 SAR2020    
            -  รายงานการประเมินตนเอง (SAS 2020) รพ. 
            -  Hospital Profile 2019
            -  Scoring Guideline 2019 
            - Template_of_Quality_Report
    1.3 Service Profile 
            -  Service Profile
            -  Profile_powerpoint    
            -  กิจกรรมทบทวน
            -  ตัวชี้วัด
            -  บทเรียนการพัฒนา
    1.4 SPA in Action
            -  คู่มือนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA in Action (Part II)
            -  คู่มือนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA (Part I) in Action 
            -  คู่มือนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA (Part III) in Action 
    1.5 SPA2019_ฉบับร่าง
            -  คู่มือนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA Part I
            -  คู่มือนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA Part II
            -  คู่มือนํามาตรฐานสู่การปฏิบัติ SPA Part III
    1.6 STD HA มกราคม 2562
            -  มาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ปรับปรุง มกราคม 2562 ฉบับที่ 4
            -  มาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เริ่มใช้เพื่อการรองรับ HA ตั้งแต่1  กรกฎาคม 2562 
    1.7 แบบฟอร์ม CQI GAP เวชระเบียน
            -  แนวทางการสรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพ
            -  Gap Analysis - S 1: SSI Prevention
            -  สรุปผลการประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน